Hải quan Lạng Sơn điều chỉnh lại quy trình quản lý khi tinh giảm cấp chi cục

(HQ Online)- Trong điều kiện khối lượng công việc ngày càng tăng nhưng số lượng biên chế lại giảm theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Cục Hải quan Lạng Sơn đã chủ động rà soát, sắp xếp lại mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả đối với cấp chi cục.

Trước đây, do yêu cầu quản lý tại các cửa khẩu phụ, lối mở trên địa bàn, Cục Hải quan Lạng Sơn đã bố trí lãnh đạo cấp chi cục phụ trách trực tiếp tại các cửa khẩu phụ, lối mở này nhằm tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp cũng như điều phối các hoạt động phối hợp với các lực lượng chức năng được thuận lợi hơn tại cửa khẩu.

Tuy nhiên, thực hiện theo Nghị quyết của Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan về việc mỗi chi cục hải quan cửa khẩu chỉ duy trì 1 trưởng và 3 phó. Theo đó, kể từ ngày 5/11, Cục Hải quan Lạng Sơn sắp xếp lại vị trí phó chi cục trưởng tại các cửa khẩu phụ, lối mở: Na Hình, Nà Nưa, Bình Nghi (Chi cục Hải quan Tân Thanh); Pò Nhùng – Bảo Lâm, Co Sâu (Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị); Bản Chắt (Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma).

Trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, đại diện Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma ngoài cửa khẩu chính còn có các cửa khẩu phụ, lối mở, do đó, việc sắp xếp này cũng sẽ gặp khó khăn trước mắt.

Tuy nhiên, đại diện Cục Hải quan Lạng Sơn khẳng định, đơn vị sẽ điều chỉnh lại quy trình quản lý để phù hợp với thực tế cũng như triển khai đồng bộ các giải pháp về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động.

Được biết, cùng với việc rà soát, tinh gọn bộ máy, Hải quan Lạng Sơn cũng thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ CBCC và người lao động đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, phù hợp với phân cấp quản lý và quá trình cải cách, hiện đại hóa. Xây dựng các chương trình đánh giá năng lực công chức nhằm nâng cao năng lực, trình độ và hiệu quả của CBCC trong đơn vị. Trong đó, Cục Hải quan Lạng Sơn sẽ sắp xếp, bố trí công chức theo vị trí việc làm, phù hợp với trình độ, năng lực của CBCC để đảm bảo phân công công việc đúng người, đúng trình độ và phù hợp với yêu cầu thực tế. Cùng với đó, thực hiện đánh giá năng lực công chức, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng và quản lý nguồn nhân lực để đáp ứng được yêu cầu cải cách, hiện đại hóa của Ngành đã đề ra.

Quyết định 1781/QĐ-TCHQ ngày 12/62018 của Tổng cục Hải quan quy định cơ cấu tổ chức của các chi cục hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan và Đội kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan Lạng Sơn quy định rõ:

– Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị gồm 5 đội là: Đội Tổng hợp, Đội Thủ tục hàng hóa XNK, Đội giám sát và Kiểm soát hải quan, Đội nghiệp vụ hải quan Co Sâu và Đội nghiệp vụ hải quan Pò Nhùng; Chi cục Hải quan Tân Thanh gồm 7 đội, tổ là: Đội Tổng hợp, Đội Thủ tục hàng hóa XNK, Đội giám sát hải quan, Đội nghiệp vụ hải quan Bình Nghi, Đội nghiệp vụ hải quan Nà Nưa, Đội nghiệp vụ hải quan Na Hình và Tổ Kiểm soát hải quan.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma gồm 4 đội, tổ: Đội Tổng hợp, Đội nghiệp vụ hải quan, Đội nghiệp vụ hải quan Bản Chắt và Tổ Kiểm soát hải quan; Chi cục Hải quan Cốc Nam chỉ còn 3 đội, tổ: Đội Tổng hợp, Đội nghiệp vụ hải quan và Tổ Kiểm soát hải quan; Chi cục Hải quan ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng còn 2 đội: Đội Tổng hợp và Đội nghiệp vụ hải quan; Chi cục kiểm tra sau thông quan còn 2 đội: Đội Tham mưu – Tổng hợp và Đội Kiểm tra sau thông quan. Riêng Đội Kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan Lạng Sơn không tổ chức cấp tổ trực thuộc

Nguồn:baohaiquan